Ders Notları’m kategorisindeki yazılar

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi (Ders Notum)

Tarih: 05 Ağustos 2015 Çar 12:49 | Bu yazı 1.724 kez okundu.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1453 – 1579)
Politika: Yayılma
Padişahları:
II. Mehmet (Fatih) (1451-1481)
II. Bayezid (1481-1512)
Yavuz Sultan Selim (I) (1512 -1520)
Kanuni Sultan Süleyman (1520 – 1566)
II. Selim (Sokullu Dönemi)
III. Murat (Sokullu Dönemi)

FATİH SULTANI MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)
İstanbul’un Fethi:
Fetih Öncesi Gelişmeler ve Hazırlıklar:
1. Sırbistan, Eflak ve Karamanoğullarıyla antlaşma imzaladı.
2. Avrupa yakasına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı.
3. Güçlü bir donanma hazırladı ve toplar döktürdü.

Fethin Nedenleri:
1. Bizans’ın Osmanlılardaki taht mücadelelerine karışmaları, Türk beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtmaları.
2. İstanbul’un jeopolitik konumu (askeri ve ekonomik).
3. Osmanlının toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanma isteği.
4. Hz. Peygamber’in hadisi ve cihan hakimiyeti düşüncesinin etkisi.

Fethin Sonuçları ve Önemi 
1. Doğu Roma (Bizans) yıkıldı.
2. Anadolu ve Rumeli’nin siyasal ve ekonomik yönden bütünlüğü sağlandı.
3. Anadolu ve Balkanlar’da hareket ve denetim kolaylığı sağlandı.
4. Osmanlı başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı.
5. İpek ticaret ve su yolları kontrol altına alındı.
6. Ortaçağın sonu, Yeniçağın başlangıcı kabul edildi.
7. Kullanılan topların surları yıkması, Avrupa’daki derebeyliklerin ortadan kalkmasında etkili oldu.
8. İstanbul’dan İtalya’ya kadar giden bilginler İtalya’da Rönesans’ın başlamasına neden oldular.
9. Fetihten sonra Fatih, Ortodoks Patrikhanesi’ni yeniden açtırıp faaliyette bulunmasına önderlik etti.
Not 1. Ortodoks Patrikhanesinin faaliyete geçirilmesi hiristiyan birliğini parçalamış bu durumda Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
Not 2. Tarihte Ortodokslara lider olan devletler:
– Bizans
– Osmanlı (İstanbul’un fethiyle).
– Rusya (1774 Küçükkaynarca Antlaşmasıyla).
Anadolu’daki Gelişmeler
1. Cenevizlilerden Amasra alındı (1459).
2. Kastamonu ve Sinop’taki İsfendiyaroğulları Beyliği ortadan kaldırıldı (1460).
3. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun toprakları fethedildi.
Not: Bu fethin önemi Bizans’ı diriltme umutları söndürüldüğü gibi Anadolu’nun Türkleşmesi içinde önemli bir adım olmuştur.
4. Karamanoğulları Beyliği’nin başına geçen Ahmet’in Akkoyunlu ve Venediklilerle işbirliği yapması üzerine 1466’da Konya ve Karaman alındı.
Not: Karamanoğulları Beyliği’ne II. Bayezid son verdi (1483).
5. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın Osmanlıya karşı Trabzon Rumlarına ve Karamanoğulları’na yardım etmesi Otlukbeli Savaşı’na neden oldu (1473).

Bu savaş sonunda;
a) Akkoyunlu Osmanlı Devleti için bir tehlike olmaktan çıkıp, zayıflamaya başlamıştır.
b) Osmanlı’nın sınırı Fırat’a kadar uzanmıştır.
Not: Doğu’da ilk kez top bu savaşta kullanıldı.
– Akkoyunlu Devleti 1501’de Şah İsmail tarafından yıkıldı.

Batı’daki Gelişmeler
1. Belgrad dışında Sırbistan fethedildi (1459)
(Kaybedilmesi: Berlin Antlaşması – 1878)
2. Mora Yarımadası’nın büyük bölümü alındı (1460)
(Kaybedilmesi: Edirne Antlaşması – 1829)
3. Bosna prensliği yıkıldı (1463)
(Kaybedilmesi: II. Meşrutiyet – 1908)
4. Hersek Osmanlıya bağlandı (1463)
(Kaybedilmesi: II. Meşrutiyet – 1908)
5. Arnavutluk fethedildi (1478)
(Kaybedilmesi: I. Balkan Savaşı – 1913)
6. Eflak Beyliği Osmanlıya bağlandı (1462)
(Kaybedilmesi: Berlin Antlaşması – 1878)
7. Boğdan Beyliği Osmanlıya bağlandı (1476)
(Kaybedilmesi: Berlin Antlaşması – 1878)
Not: Eflak ve Boğdan bugünkü Romanya’nın bir parçası olup özerk bir yönetimle Osmanlı’ya bağlanmışlardı.

Denizlerdeki Gelişmeler
1. Ege adalarından İmroz, Taşoz, Limni, Bozcaada, Semadirek, Gökçeada, Eğriboz ve Sisam alındı.
2. Adriyatik Denizi’ndeki adalar alındı (Zanta, Ayamavra, Kefolonya).
3. Osmanlının denizlerde güçlenip ticareti kontrolüne almaya başlaması üzerine 1463-1479 yılları arasında Venediklilerle Deniz Savaşları yapıldı.

Sonuçlar:
a) 16 yıl süren savaşta Osmanlı Devleti Karaman, Akkoyunlu, Macar, Venedik ve Napoli devletlerinden oluşan ittifakı yendi.
b) Venedik her yıl 100.000 altın ödemeyi kabul etti.
c) Osmanlı Devleti Venedik’e bir takım ticari imtiyazlar tanıdı.
Not:
– İlk ayrıcalık elde eden devlettir.
– İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Hristiyan devlettir.
4. Karadeniz’de bulunan Amasra, Kefe, Menküp kolonileri alınarak Ceneviz’in bölgedeki gücü kırıldı.
5. Gedik Ahmet Paşa komutasında 1478’de Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Böylece Karadeniz Türk gölü olduğu gibi bölgeden geçen İpek Ticaret Yolu da Türklerin kontrolüne girdi.
6. Rodos kuşatıldı ancak alınamadı.
7. 1480’de Napoli Krallığı’nın elinde bulunan Otronto fethedildi. Güney İtalya’da önemli bir üst elde edildiyse de bir yıl sonra elden çıktı.

Diğer Faaliyetleri:
1. Kanuname-i Al-i Osman hazırlandı (İlk Osmanlı Kanunnamesi).
2. Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı.
3. Topkapı sarayı yaptırıldı.
4. İlk altın para bastırıldı.
5. Enderun Mektebi açıldı.
6. Divana başkanlık yetkisi sadrazama bırakıldı.
7. Türk kökenli devlet adamları tasfiye edilip kul kökenliler etkin kılındı.
8. Klasik Osmanlı mimarisi gelişmeye başladı.

 

BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512)
Fatih dönemi ile kıyaslandığında bir duraklama dönemi olarak algılanır. Fakat Fatih döneminde yapılan fetihlerin ve imparatorluk yapısının pekiştirildiği dönemdir.
1. II. Bayezid’in kardeşi olan Şehzade Cem’in ülkenin bir kısmının kendine verilmesini istemesi üzerine Bayezid ile Cem mücadelesi başladı. Cem birkaç kez yenildi. Rodos Şövalyelerine sığındı. 1495’te Cem’in ölümüne kadar bu taht mücadelesi sürdü.
Not 1. Başlangıçta bir iç mesele iken Cem’in Rodos Şövalyelerine ve Papa’ya sığınmasıyla birlikte bir dış sorun haline geldi. Cem’in Papa’nın elinde olması Avrupa yönündeki fetihlerin yapılmasını kısmen de olsa engelledi.
Not 2. Bu mücadeleler devlet yönetiminde Türkmen-Devşirme mücadelesini ortaya çıkardı. Sadrazamlık makamına Türkmenler yerine devşirmeler atandı.
2. Cem olayına karışan Karamanoğulları Beyliğine son verildi (1483).
3. 1484’te Boğdan’a sefer düzenlenerek, Kili ve Akkerman kaleleri alınıp Karadeniz’deki hakimiyet güçlendirildi.
4. Osmanlı – Memlûk Savaşı (1485 -1491)

Sebepler:
a) Memlukluların Cem’i korumaları
b) Ramazanoğulları’nı himaye etmeleri
c) Fatih döneminden kalan Dulkadiroğulları ve Hicaz -Su yolları meselesi
Sonuç:
Kesin netice alınamadı. Eski sınırlar korunmak şartıyla barış yapıldı.
Not: Osmanlılar ile Memluklular arasındaki ilk savaştır
5. Şah İsmail’in Anadolu’yu ele geçirmek amacıyla Şii propagandası yapması üzerine 1511’de Antalya bölgesinde Şahkulu İsyanı çıktı. İsyan güçlükle bastırılabildi.
6. 1499 -1502 yılları arasında Osmanlı Venedik Savaşları yapıldı. Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alındı, (ilk ciddi başarı)
7. Endülüs müslümanları ile ilgilenilmiş buradaki müslümanlar ve yahudiler Osmanlı ülkesine yerleştirilmişlerdir.

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 -1520)
Yeniçerilerin desteği ile daha babası ölmeden tahta çıkan ilk ve tek padişahtır.

1. İran Seferi ve Çaldıran Savaşı (1514)
Sebepleri:
a) Şah ismail’in uyguladığı yayılmacı politika
b) Selim’in doğu ticaret yollarını ele geçirmek istemesi
Sonuçlar:
a) Şah ismail kaçarak kurtulduğu için Safevi Devleti’nin siyasi varlığı sona ermemiştir.
b) Şii propagandası sona ermekle beraber sorun çözümlenememiştir.
c) Doğu Anadolu Osmanlı yönetimine geçmiştir.

2. 1515’te İran Seferi dönüşü Turnadağ Savaşı’yla Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiş böylece Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
Not: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan geçen ipek yollarının kontrolü Osmanlı’nın egemenliğine girmiştir.

3. Mısır Seferi (1516-1517)
Sebepler:
a) Memlüklerin Çaldıran Savaşı’nda sonra Osmanlılara karşı Safavilerle ittifak yapması
b) Memlüklerin Dulkadir Beyliği üzerinde hak iddia etmesi
c) Mısır’ın baharat yolları üzerinde bulunması
d) Osmanlı’nın siyasi etkinliğini arttırmak istemesi
e) Her iki liderinde Türk-İslam Aleminin lideri olmak istemesi
Sonuçlar:
a) 1516 Mercidabık Savaşı ile Memluklu sultanı yenildi.
b) Bütün Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devletine katıldı.
c) Memluklu Sultanı Kansu Gavri öldü.
d) 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır ele geçirildi (K. Afrika’da ilk fetih).
e) Halifelik makamı Osmanlı’ya geçti. Devlet yönetimi teokratik hale geldi.
f) Venedik Kıbrıs için Memlükler’e verdiği vergiyi Osmanlıya ödemeye başladı.
g) Baharat yolu Türklerin eline geçti.
Not 1. Portekizlilerin Hint deniz yoluna hakim olmaları nedeniyle Mısır’dan geçen baharat yollarından beklenen fayda sağlanamamıştır.
Not 2. İran ve Mısır Seferi sonucunda İstanbul’a getirilen kültürel eserler, sanatçı ve bilim adamları nedeniyle Osmanlı kültüründe doğunun etkisi artmıştır.

4. Anadolu’da ilk Celali İsyanı çıktı. Bozoklu Celal adında bir Türkmen’in etrafında halk ayaklandı isyan bastırıldı.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566)
Osmanlı tahtına en elverişli koşullarda çıkan hükümdarlardan biridir. Osmanlı imparatorluğu. Kanuni Süleyman’la her bakımdan en parlak dönemini yaşamıştır.
Bu dönemde Osmanlılar batıda Macar ve Avusturyalılarla doğuda İran’la denizlerde ise Venedik, Papa, Şarlken İmparatorluğu, Rodos ve Malta Şövalyeleri, İspanya ve Portekiz’le savaşlar yaptılar.

İç Ayaklanmalar
1. Canberdi Gazali Ayaklanması: Memluk beylerinden olan Canberdi Gazali, Mısır alındıktan sonra Yavuz Selim tarafından Şam Beylerbeyliğine atanmıştır. Yavuz’un ölümüyle Memluk Devleti’ni yeniden kurmak için isyan etti. İsyan bastırıldı.

2. Ahmet Paşa İsyanı: II. vezir olduğu için geleneğe göre sadrazamlığa getirilmesi gerekiyordu. Sadrazam olamayınca kendi isteği ile Mısır valiliğine atandı. Ahmet Paşa burada Osmanlı yönetimine küskün olanları da çevresinde taplayarak bağımsızlığını ilan etti. Yeniçeriler tarafından isyan bastırıldı.

3. Baba Zünnun İsyanı: Yozgat’ta arazi meselesi yüzünden çıkmış gibi görünen bir şii ayaklanmasıdır.

4. Kalenderoğlu İsyanı: Konya’da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini öne süren Kalenderoğlu Anadolu’daki Alevileri ayaklandırmıştır.
Not: Celali ayaklanmalarından biridir. Celali ayaklanmaları içinde dinsel kökenli son ayaklanmadır

Batı’daki Gelişmeler
Batı’ya Yönelmesinin Sebebleri
a) Doğudan gelecek tehdit unsurunun azalmış olması.
b) Şarlken liderliğindeki Kutsal Roma Germen imparatorluğu’nun güçlenip Avrupa’yı egemenlik altına alıp güçlenmeye başlaması.
c) Portekiz ve İspanya’nın Akdeniz’de güçlenmesi.
1. Belgrad’ın Alınması (1521) Kanuni ilk seferini Macaristan’a yaptı. Bu sefer Belgrad Kalesi’nin, alınmasıyla sonuçlandı. Böylece Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’ya açılması kolaylaştı.

2. Mohaç Meydan Savaşı (1526)
Sebepleri:
a) Belgrad’ın Osmanlılar tarafından fethi
b) Fransa Kralı’nın Şarlken’e karşı Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Kanuni sefere çıktı. Amacı Macaristan ve Kutsal Roma Germen üzerinde baskı kurup Fransa Kralı’nı serbest bıraktırmak böylece Fransa’yı yanına çekerek haçlı birliğini parçalamaktı.
Sonuçları:
a) Kazanılan savaşta Macar ordusu imha edildi
b) Macaristan, Budin dahil Osmanlı egemenliğine girdi.
c) Bir süre Osmanlı’ya bağlı krallık şeklinde yönetildi.
d) 1541’de Macaristan ikiye bölündü.
i) Budin Merkez yapılıp Beylerbeyliği şeklinde yönetilen bölüm.
ii) Özerk yapıda oluşturulan Erdel Beyliği.

3. Viyana Kuşatması (1529)
Kanuni, Macaristan sorununu kesinlikle halletmek amacıyla Avusturya orduları ile bir meydan savaşı yapmak istemiştir. Bu amaçla Viyana kuşatılmış ancak mevsimin kış olması, yeterli kuşatma hazırlığının ve büyük topların olmaması nedeniyle Viyana alınamamıştır.

4. Almanya Seferi (1532)
Sebep:
Avusturya Kralı Ferdinant’ın Macar tahtını almak için Budin’i işgal etmesi.
Sonuç:
Almanya içlerine kadar gidilmiş ancak savaş yapılmamıştır. Doğu’da olayların yeniden başlaması nedeniyle ordu İstanbul’a geri dönmüştür. Bu seferde Alman İmparatoru Şarlken ve Avusturya Kralı Ferdinant Kanuni’nin karşısına çıkmamışlardır.
5. Almanya seferi sonunda Budin’in geri alınması üzerine Ferdinant, İstanbul’a elçi göndererek barış istemiştir, iki devlet arasında 1533’te İstanbul Antlaşması imzalandı.
Buna göre;
a) Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne ait olduğu kabul edilecekti.
b) Avusturya elinde bulundurduğu Macar toprakları için vergi ödeyecekti.
c) Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktı.
Not: 1533 İstanbul Antlaşması Osmanlının diplomatik alandaki üstünlüğünün bir ispatıdır. Bu üstünlük 1606 Zitvatorok Antlaşması’yla sona erecektir.
Macar Kralı Yanoş’un ölümü üzerine yerine Sigismund geçti. Ferdinant yeni kralı tanımayarak, Macar tahtını ele geçirmek istedi. Böylece aralarındaki antlaşma bozuldu. Kanuni, Macaristan’a yeni bir sefer yaptı.
Macaristan üçe ayrıldı;
a) Büyük bir kısmı “Budin Eyaleti” adı altında Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Süleyman Paşa Beylerbeyi olarak atandı. (1541)
b) Bir kısmı Osmanlıya bağlı Erdel Beyliği olarak oluşturuldu. (Özerk).
c) Kuzey Macaristan ise Avusturya’ya bırakıldı.
Not: Erdel sorunu yüzünden ilişkiler yeniden bozulmuştur. Kanuni 1566’da Zigetvar Seferi sırasında öldü.
Osmanlı – Fransız İlişkileri ve 1535 Kapitülasyonları
1. İlk Osmanlı Fransız ilişkisi, Fransa Kralı I. Fransuva’nın Almanya İmparatoru Şarlken’le yaptığı savaşta esir düşmesiyle başlamıştır. Fransa, dönemin en güçlü devleti olan Osmanlı’dan yardım istemiştir.
2. Kanuni, Hristiyan birliğini parçalamak, Akdeniz ticaretini geliştirmek ve Osmanlı ülkelerinde ticareti canlandırmak amacıyla Fransa’ya 1535’te kapitülasyon vermiştir.
3. Verilen imtayazlara göre ;
a) Fransa Akdeniz’de çok düşük bir gümrük vergisi ödeyerek serbestçe ticaret yapabilecektir.
b) Osmanlı sınırları içinde Fransız vatandaşlarının hukuki sorunları ile Fransız yargıçları ilgilenebilecektir.
c) Osmanlı ülkesinde ölen bir Fransız’ın malı kendi devletindeki akrabalarına teslim edilecektir.
4. Verilen Kapitülasyonlarla Fransa haçlı ittifakından bir süre için ayrılmıştır.
Not: 1535’teki kapitülasyonlar I. Mahmut dönemine kadar yenilenmiş, 1740’ta sürekli hale getirilmiştir. Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin çöküşünde başlıca etken olmuş, 1923 Lozan Antlaşması’yla kaldırılmıştır.

Doğu’daki Gelişmeler
İran Seferi (1534 -1553)
Sebepleri:
a) Şah İsmail’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Şah Tahmasb’ın babasının politikasını devam ettirmesi.
b) İran’ın Osmanlılara karşı kutsal Roma Germen İmparatoru ve Ferdinat’a ittifak teklifinde bulunması.
c) İran üzerinden yapılan Uzakdoğu Avrupa ticaretinin kesintiye uğraması

Sonuçları:
a) Irakeyn Seferi (1534) : Halep, Tebriz, Bağdat ve Basra alındı.
b) İran Seferi (1548) : Azerbeycan Osmanlı hakimiyetine girdi.
c) Nahcıvan Seferi (1553): Revan, Karabağ, Nahcıvan alındı.
İran’ın barış istemesi üzerine 1555 Amasya Antlaşması yapıldı. Buna göre Tebriz, Bağdat, Irak- Acem ve Doğu Anadolu Osmanlılar’da kalacaktır.
Not: Osmanlılar ile İran arasında yapılan ilk antlaşmadır

Denizlerdeki Gelişmeler
1. Rodos’un Fethi (1522): Rodos Saint – Jean Şövalyelerinin elinde bulunuyordu. Bu yüzden Akdeniz’deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Rodos’un alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki çıkarları korunmuştur.
2. Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı himayesine girmesiyle 1533’te Cezayir Osmanlı Devleti’ne katıldı.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Sebep:
Akdenizde giderek güçlenen Osmanlılara karşı Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz’in katıldığı bir haçlı donanmasının harekete geçmesidir.

Sonuç:
Barboros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Preveze’de yapılan savaşı kazandı.
Not: Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş, bölgedeki Osmanlı egemenliği pekişmiştir.
4. 1543’te Fransızlara yardım yapılmış, Niş alınmıştır.
5. 1551’te Trablusgarb Turgut Reis tarafından fethedilmiştir.
6. 1559’da Cerbe Adası fethedildi.
Not: Akdeniz’de Haçlı donanmasına karşı yapılan ikinci büyük savaştır. Kuzey Afrika’da hakimiyet sağlanmıştır.
7. 1565’te Malta Adası kuşatılmış fakat alınamamıştır.

8. Hint Deniz Seferleri (1538 – 1553)
Sebepleri:
a) Coğrafi keşiflerle birlikte Portekizlilerin Hint deniz yolunu kendi denetimleri altına almaları.
b) Portekizlilerin Müslüman tüccarlara ve gemilere zarar vermesi.
c) Hint Müslümanlarının Osmanlı’dan yardım istemesi

Sonuçları:
a) Portekizlilere karşı üstünlük sağlanamamıştır.
b) Kızıldeniz’de egemenlik kuruldu.
c) Yemen, Aden, Habeşistan Osmanlı’ya bağlandı.
Not: Hint Deniz Seferleri amacına ulaşamamıştır. Bunun altında yatan neden Batı’ya yapılacak seferlerin daha kârlı görülmesi, Hindistan’ın ticari değerinin yeterince anlaşılamamasıdır.

SOKULLU DÖNEMİ (1564 -1579)
Kanuni, II. Selim ve III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde Sadrazamlık yapmıştır.

II. Selim Döneminde;
1. Sakız Adası Cenevizlilerden alındı. (1568)
2. Endonezya Seferi yapıldı. (1569)
3. Yemen isyanı bastırılarak Osmanlıya bağlandı. (1568 – 1570)
4. Kıbrıs’ın Fethi (1570)
Sebepleri:
a) Kıbrıs’ın jeopolitik konumu.
b) Anadolu Suriye ve Mısır’ın güvenliğinin sağlanmak istemesi.
Sonuçları:
a) Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hakimiyeti kesinleşti.
b) İnebahtı Deniz Savaşı’na neden oldu.
5. 1571’de Haçlı donanması ile İnebahtı Deniz Savaşı yapılmış, Osmanlı büyük bir yenilgiye uğramıştır.
6. Tunus İspanyollardan alındı (1574).
7. Astarhan Seferi ve Don-Volga Kanal Projesi (1569)
Amacı: Rusların Karadeniz’e inişine engel olmak, dış Türklerle doğrudan bağlantı sağlamak ve İran’ı kuzeyden kuşatmaktır.
8. Süveyş Kanalı Projesi (1568)
Amacı: Baharat Yolu’nu yeniden canlandırmaktır.
Not: Her iki kanal projesi de gerçekleştirile¬memiştir.

III. Murat Dönemi:
1. Lehistan Osmanlı himayesine alındı (1575).
2. Portekizlilerle yapılan Vadis – Şeyi savaşı sonunda Fas Sultanlığı himaye altına alındı (1577).
3. İngiltere’ye ve Hollanda’ya ticari imtiyazlar verildi Serbest ticaret hakkı tanındı.
Not: Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle yükselme dönemi bitecektir.

Halkla İlişkiler için hazırladığım tez ödevim!

Tarih: 15 Ocak 2015 Per 17:58 | Bu yazı 2.902 kez okundu.

Merhaba gençlik,

Geçtiğimiz günlerde hocamızın bir tanesi bizden tez hazırlamamızı istedi. Final notu yerine hazırladığımız tezin kalitesine göre puanlama yapacağını söyledi. Eyvallah dedik başladık tez ile uğraşmaya. İlk olarak bölüm ile alakalı bir konu olmalıydı o yüzden internette uzunca bir araştırma yaptıktan sonra “Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi” adında mükemmel bir konu buldum. Bu konu ile ilgili daha önce yapılmış bir tez vardı ve çok hoşuma gitmişti. Üstünde biraz uğraştıktan sonra bu tezi kendime uyarladım. Kapak ve içindekiler sayfasını da ekleyerek hocaya sundum ve 70 aldım. Aslında sınıfın geneline göre 70 vermesi kötüydü çünkü çoğu arkadaşım 80-90 arası almıştı. Ama olsun, hiç yoktan iyidir.

Kısacası bu dersten sorunsuz geçtiğim için sizinle de bu tezi paylaşma ihtiyacı hissettim. Belki bizim gibi bu bölümü okuyan arkadaşlarımda bu konudan yararlanır diye düşündüm.

Tez yaklaşık 20 sayfa. İçindekiler sayfasını ayrı olarak rar dosyasının içine ekledim. Bunların dışında tez dosyanıza bir de kapak yapmanız gerekiyor. Kapak yapmayı bilmeyenlere de ufaktan tüyo vereyim ve indirme linkini sizlere sunayım. Tez kapağının çeyreğini kaplayacak şekilde üniversitenin logosunu ekledim. Onun altına ders adını, onunda altına konu ismini, onunda altına hazırlayanların isimlerini yazdım. Tez kapağı olduğu için ve üniversitede bir hocaya sunduğumuz için artık eskisi gibi dönem ödevi kapağı tarzında hazır kalıplar sunamıyoruz maalesef.

Eğer farklı bir bölümde okuyorsanız ve hocanız konu ayrımı yapmadan tez hazırlamanızı istediyse sizde bu tezden yararlanabilirsiniz. En kötü ihtimal geçme notunu alabileceğiniz sağlam bir tez olduğunu düşünüyorum.

HALKLA İLİŞKİLERDE İNTERNETİN YERİ VE ÖNEMİ / TEZ DOSYALARINI İNDİR

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi (Ders Notum)

Tarih: 26 Nisan 2014 Cts 1:06 | Bu yazı 7.864 kez okundu.

Politikası: Örgütlenme ve iskân.

Padişahları: 1) Osman Gazi (1299-1324), 2) Orhan Bey (1324- 1362), 3) l. Murat (1362-1389), 4) l. Bayezid (Yıldırım) (1389 -1402), Fetret Devri (1402 – 1413), 5) l. Mehmet (Çelebi) (1413-1421), 6) II. Murat (1421-1444-1451)

Kuruluş:

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan l. Alaaddin Keykubat, kendi döneminde fetih politikası gereği devletin sınırlarına, TÜRK – OĞUZ boylarını yerleştirmişti. Amacı, sınırlarını genişletmek ve bölgeyi Türkleştirmekti.

Oğuzların Kayı boyundan olan Ertuğrul Gazi ise, A. Keykubat tarafından Ankara’nın kuzeyinde yer alan Karacadağ mevkiine yerleştirilmişti. Ertuğrul Gazi,buradan hareketle, Söğüt ve Domaniç bölgelerini ele geçirmiş, bir daha da kendisine “kılıç hakkı” olarak verilen bu topraklardan çıkmamıştır.

Sonuçta Osmanlılar; Oğuzların Bozok koluna bağlı, Günhan soyunun Kayı boyundandır. Kösedağ Savaşı’nı takiben, (1243) Söğüt başkent olmak üzere Domaniç bölgesinde, (Bilecik civarı) Bizans’a yakın bir uç beyliği olarak kurulmuştur. (Osmanoğulları Beyliği) Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Osman Gazi, Beyliğin başına geçmiş ve bağımsızlığını ilan etmiş, böylece devleti kurmuştur (1299).

OSMAN GAZİ DÖNEMİ (1299 -1324):

1. Devlete adını vererek, 1299’da bağımsızlığını ilan etmiştir.

2. İlk iş olarak, civar oymaklarla iyi ilişkiler içine girerek desteklerini almış ve çevredeki Rum prensler üzerine saldırılar düzenleyerek gücünü artırmıştır.

3. Halk üzerinde etkinlik, saygınlık kazanmak, maddi gücünü manevi gücü ile desteklemek amacı iie, o zamanın ünlü Ahi Şeyhlerinden, Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun ile evlenmiştir.

4. Bursa tekfurunun ordusunu, Koyunhisar (Bafeon) Savaşı’nda yenmiştir (1302).

Önemi: Osmanlının tarihteki ilk savaşıdır.

5. Akhisar, Yarhisar, Geyve, İnegöl ve Bilecik alınmış, merkez Söğüt’ten Bilecik’e taşınmıştır.

6. İlk Osmanlı parası bu dönemde bastırılmıştır. (Gümüş sikke)

7. Asıl amacı olan Bursa üzerine yönelmiş, İmralı adasını alarak Marmara’ya çıkmıştır, ancak Bursa alınmadan ölmüştür.

Not: 13. yüzyılda Anadolu’daki siyasi güçler,
1. Bizans imparatorluğu
2. Anadolu Selçukluları
3. Trabzon Rum imparatorluğu
4. İlhanlılar (Moğolların İran’da yaşayan bölümü)
5. Anadolu Beylikleri’dir.

Osmanlılar kuruluş döneminde güçsüz ve karışıklık içinde olan bölgelerde genişleme siyaseti izlenmiştir. Batıda güçlendikten sonra, Anadolu’ya yönelmişlerdir.

Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri:

1) Coğrafi Konumu: Osmanlı bulunduğu bölge itibariyle Moğol baskısından uzak ve Bizans’la sınırdaştı.

2) Bizans’ın Durumu: Bizans taht kavgaları ve karışıklıklarla uğraşıyordu. Bizans tekfurları birbirleriyle uğraşıp, halkı ağır vergiler altında eziyordu. Ayrıca beyliklerin saldırılarına da engel olamıyorlardı. Merkezi otoritesi zayıflayan Bizans, parçalanmış, yıkılma sürecine girmiştir. (Tekfur: Bizans’ta vali)

3) Balkanlar’ın Durumu: Balkanlar bu sırada feodal bir anarşi içindeydi. Katolik – Ortodoks çatışması yaşanıyordu. Ağır vergiler altında ezilen halk kurtuluşu Türklere sığınmakta buluyordu. Bölgenin en güçlüleri Sırplar ve Bulgar’lardı.

4) Osmanlı’nın Merkezi Yapısı: Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına dek, tek bir hanedan tarafından yönetilmiş ve egemenlik tek elde toplanmıştır.

5) Diğer Beylikler Tarafından Desteklenmesi: Osmanlı, Hristiyan alemi üzerine sefer yaptığı ve bölgede tampon görevi üstlendiği için diğer beyliklerden destek görmüştür.

6) Osmanlı Ordusunun Yapısı: En başından beri Osmanlı, askerlik sistemini eğitime dayandırmıştır. Küçük yaşlarda seçilen çocuklar sistemli bir şekilde yetiştirilir ve orduya katılırdı. (Devşirme = Kul sistemi). Ayrıca orduda kesinlikle ücretli asker bulunmaz ve silahlar son teknolojiyle donatılırdı.

7) Cihat (İslam) ve Gaza (Türk) Geleneği: Bu, Türklerin yaşam biçimidir. Sürekli yeni yerler fethetme ve buraları Türkleştirme düşüncesi, sınırların genişlemesine yol açmıştır.

8) Doğudan Gelen Göçlerle Desteklenmeleri: Doğuda Moğolların baskısından kaçan Türkmenler, taze ve savaşçı yapıları ile Osmanlıya güç katıyor, sınırlarına yerleştiriliyor ve sürekli ileriye gidiyorlardı.

9) İlk Osmanlı Hükümdarlarının Yetenekleri: Osmanlı’nın ilk yöneticileri adaletli ve kurnaz bir politika izlemişlerdir. Hedeflerine ulaşmak için çalışırken (Bizans), arkalarını da sağlama almayı ihmal etmemişlerdir (Türk beylikleri).

10) İskân (Yerleştirme) Siyaseti ve Türkleştirme Politikası: Osmanlı fethettiği topraklara derhal Türk ailelerini yerleştirir, bu sayede de bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını, ayrıca da merkeze bağlanmasını sağlardı.

Osmanlıların Balkan Politikası:

1. Rumeli’deki fetihler ve ilerlemeler kesinlikle yakma, yıkma, tahrip, talan ve yağma amacına yönelik değildir. Halkı dinlerinde, dillerinde serbest bırakmış, zorlamamışlardır. (Temelinde hoşgörü vardır.)

2. Osmanlıların Rumeli’deki yerleşme politikası en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, plânlı bir yerleşme hareketidir.

3. Çok yönlü etnik farklılıkları olan Rumeli halklarını, Osmanlı egemenliği altına alıp, korumayı ve kazanmayı amaçlardı.

4. Kendi halkını ezen feodal senyörlerin ve kilisenin, vakıf olmayan toprakları ellerinden alınarak devletleştirilmiş, yerli halkın sahip olduğu topraklara ise kesinlikle dokunulmamıştır. Bu durum serf durumundaki köylüleri çok memnun etmiş ve Türkleri kurtarıcı gibi görmüşlerdir.

5. Rumeli politikası, zorunluluk sonucu ortaya çıkmış bir politikadır. Çünkü, Doğudan Batıya gelen Türkmenlere yurt bulmak gerekmekteydi.

6. Osmanlılar Rumeli’de de bir takım vakıf eserler oluşturarak, hiçbir ayrım kabul etmeksizin halka hizmet sunmuşlardır. Eşitlik temel alınmıştır,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Bizans’ın Ve Balkanların Durumu:

1. Bizans’ta sürekli bir iktidar savaşı yaşanıyordu. Bu savaş sonucu, merkez ve taşradaki yönetim, birbirinden kopmuştu.

2. Bizans tekfurları (valileri) merkezi dinlemiyorlardı. Bizans ordu ve donanması ülkesini koruyacak durumda değildi.

3. Bizans Balkanlardan, Bulgar ve Sırp saldırılarına açık durumda idi. Karadeniz ve Mora’daki Bizans limanları ise, Venedik ve Ceneviz tarafından alınmıştı.

4. Balkan devletleri arasında siyasi birlik yoktu.

5. Balkan devletleri arasında Ortodoks-Katolik, mezhep sürtüşmeleri vardı.

6. Balkan devletleri arasında Slavların rekabeti ve çok yönlü etnik farklılıklar vardı.

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324 -1362)

1. Bursa’yı fethederek başkent yapmıştır.

2. Bizans’la Maltepe (Pelekanon) Savaşı’nı yapmış ve kazanmıştır (1325)

Önemi: Bizans’ın Anadolu ile siyasi bağlantısı kesilmiştir.

3. Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmış, bu amaçla Karesioğulları Beyliği’ne son vermiştir (1345). Bu, Osmanlının aldığı ilk Anadolu Türk beyliğidir. Bu beyliğin donanmasının çekirdeği, Osmanlı donanmasını oluşturmuştur.

4. Bizans’taki taht kavgalarını destekleyip, Kantakuzen’in imparator olmasını sağlamıştır.

5. İç karışıklık içinde bulunan Bizans’ın yardım istemesi üzerine, oğlu Süleyman Paşa’yı yardıma göndermiştir. Süleyman Paşa da birleşik Sırp, Bulgar ordusunu Dimetoka Meydan Muharebesi’nde yenmiş, büyük başarı kazanmıştır (1352).

Önemi: Osmanlının ilk meydan savaşıdır. Bu yardımlarından dolayı Osmanlı’ya Çimpe kalesi Bizans tarafından hediye olarak verilmiştir. Çimpe kalesi Osmanlının Rumeli’deki ilk toprağıdır.

6. Kocaeli yarımadasının fethi tamamlandı. Böylelikle İstanbul Boğazı’nın Anadolu kıyıları tamamen Türklerin eline geçti.

7. Ankara alındı. (1354)

Orhan Bey Dönemi’ne Ait Sosyal Gelişmeler

Bu dönemde devlet, aşiret geleneklerinden kurtularak modem bir devlet düzenine geçmiştir. Devletin ilk kurumları oluşturulmuştur.

1. İlk divân teşkilatı oluşturuldu.

2. İznik’te ilk medrese açıldı. (Sonra Bursa’da)

3. Sancak sistemi (il-eyalet) oluşturulmuştur.

4. İlk düzenli ordu oluşturulmuştur. (Yaya ve müsellem şeklinde örgütlenmiştir.)

NOT: Osmanlı kuruluş devrinde, Anadolu’nun siyasi birliği için;
– Akrabalık ilişkisi kurmak
– Toprak satın almak
– Savaşmak
– Bizans’ın taht olaylarına müdahale gibi çeşitli yollara başvurmuştur.

 MURAT DEVRİ (I MURAT) – (1362 -1389) (HÜDAVENDİGÂR)

1. Bizans’la 1363 yılında Sazlıdere Savaşı’nı yaparak Edirne’yi almış ve başkent yapmıştır. (İlk saray ve saray teşkilatı Edirne’de oluşturulmuştur.)

2. Haçlılarla (Sırp, Bulgar, Ulah) 1364 yılında Sırpsındığı Savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Edirne’nin alınması üzerine telaşa düşen Balkan devletleri ile yapılan bu savaş, Osmanlı’nın Balkanlarda kazandığı ilk büyük başarısı olmuştur.

Önemi: Osmanlının Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Balkanlara ilk yerleşme sağlanmıştır.

3. Bulgar ve Sırp krallıkları Çirmen’de yenilmiş ve Osmanlı himayesi altına alınmıştır (1371).

4. Dobruca ve Makedonya alınmış, tüm Doğu Trakya ve Batı Trakya’ya hakim olunmuştur.

5. Anadolu’da büyük başarılar kazanılmıştır.

– Hamitoğullarından para karşılığı toprak alınmıştır. (Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir.)
– Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla toprak alınmıştır. (Kütahya, Emet, Simav, Tavşanlı)
– Karamanoğulları üzerine sefer yapılmış, isyan eden Alaaddin Bey affedilmiştir.

Önemi: Anadolu’nun siyasal birliği için önemli adımlar atılmıştır.

6. I. Kosova Savaşı (1389): Türklerin Sofya, Niş ve Manastar’ı almaları üzerine Balkan Devletleri bir Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlıya saldırdılar. Osmanlı ordusu Ploşnik’te yenilse de sonunda zafer kazandı.

Önemi: I. Kosova sonunda Osmanlılar, Balkanlarda sistemli bir fetih ve yerleşme izlemeye başlamıştır.

Not: Osmanlı ilk kez bu savaşta deneme mahiyetinde top kullanmıştır. Savaşın sonunda I. Murat öldürülmüştür.

Sosyal Gelişmeler:

1. Osmanlı ordusunun temeli olan Yeniçeri Ocağı, devşirme (kul) sistemine göre kuruldu. (1362).

2. Dirlik (Tımarlı Sipahi) Sistemi oluşturuldu.

3. İlk vezirlik sistemi oluşturuldu.

4. İlk Rumeli Beylerbeyliği oluşturuldu.

5. İlk mali teşkilat, Çandarlı Kara Halil Paşa tarafından oluşturuldu.

YILDIRIM BAYEZİD (I) DÖNEMİ (1389 – 1402)

1. Kardeşi Yakup Bey’i öldürterek yönetime tek başına hakim olmuştur.

2. Karamanoğlu Beyliği’ne 1397’de son vererek, Anadolu Türk birliğini ilk kez kesin olarak sağlamıştır. (1399) Fakat Ankara Savaşı’ndan sonra bu birlik bozulmuştur (1402).

3. İstanbul’u almak için Anadolu (Güzelce) Hisarı’nı yaptırmış ve ilk kez İstanbul’u kuşatmış, ancak Niğbolu Savaşı’nın çıkması üzerine kuşatmayı kaldırmıştır (1396).

Not: Anadolu Hisarı’nı yaptırmaktaki amacı, İstanbul kuşatmaları sırasında Karadeniz’den gelebilecek tehlikeleri önlemektir.

4. Niğbolu Savaşı (1396): İstanbul kuşatması sırasında Bizans, Avrupa’dan yardım isteyince büyük bir Haçlı ordusu oluşturulmuştur. Savaşı Osmanlı kazanmıştır.

Önemi: Osmanlı’nın Avrupalılarla yaptığı (Haçlılarla) ilk savaştır. Bulgaristan ve Yunanistan alınmıştır. Halife Yıldırım Bayezid’e “Sultanı İklim-i Rum” unvanını vermiştir.

5. Yıldırım savaştan sonra ikinci kez İstanbul’u kuşatmış, ancak bu defa da, Timur tehlikesi nedeniyle kuşatma kaldırılmıştır.

6. Kadı Burhanettin Beyliği kendiliğinden Osmanlıya bağlanmıştır.

7. Erzincan, Kemah, Elbistan ele geçirilmiş ve Fırat nehrine dek ulaşılarak, Moğollarla sınırdaş olunmuştur.

8. Balkanlarda büyük başarılar kazanılmış, Eflâk, Bulgaristan, Arnavutluk, Macaristan, Karadağ Osmanlıya bağlanmıştır.

Ankara Savaşı (1402): Yıldırım Bayezid ile (Aksak) Timur arasında olmuştur. Yıldırım, Karatatarların ihaneti yüzünden yenilmiştir.

Nedenleri:

1. Timur’un Doğuya (Çin’e) yapacağı seferden önce, Batı (Anadolu) sınırlarını güvence altına almak istemesi

2. Sınırdaş olan iki hükümdarın üstünlük mücadelesi

3. Her iki hükümdarda varolan egemenlik iddiası, özellikle Timur’un Yıldırım’ı egemenliği altına almak istemesi

4. Timur’un önünden kaçan Ahmet Celayir ile Kara Yusuf’un, Yıldırım’a; Türk beylerinin ise Timur’a sığınması ve iki hükümdarı karşılıklı olarak kışkırtmaları

5. Timur’un Yıldırım’dan Kemah Kalesi’ni istemesi ve Yıldırım’ın vermemesi

6. 1400 yılında Sivas’a gelen Timur’un yaptığı katliam.

7. Savaştan evvel yazılan, karşılıklı hakaret dolu mektuplar.

8. Timur’un doğu ve batı ticaret yollarını kontrol altına almak istemesi

9. Yıldırım’ın beş oğlundan birinin, Timur tarafından rehine olarak istenmesi

Timur’un Anadolu’ya girmesi ile, Yıldırım II. İstanbul kuşatmasını yarım bırakmış ve iki ordu (Ankara) Çubuk ovasında karşılaşmıştır. Savaşı, Karatatarların Osmanlıya ihaneti sayesinde Timur kazanmıştır.

Not: Bu savaş öncesinde Yıldırım, ilk kez, Bizans’la anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Çünkü, Timur üzerine yönelirken arkasını (Batısını) güvence altına almak istemiştir.

Sonuçları:

1. Anadolu’nun siyasi birliği bozuldu. Anadolu’nun siyasi birliğini bozmak isteyen Timur, beyliklere tekrar bağımsızlıklarını verdi. Böylece beylikler dönemi yeniden başladı. (Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları daha güçlü olarak ortaya çıktı.)

2. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi. Timur ülkeyi Yıldırım’ın dört oğlu (İsa, Musa, Mehmet, Süleyman) arasında paylaştırınca Osmanlı’da taht kavgaları yaşandı.

3. 11 yıl sürecek olan (1402 -1413) Fetret Devri başladı. (Fetret: Kargaşa)

4. Anadolu’nun imarı bozuldu. Anadolu yakılıp, yıkıldı, yağmalandı. (Devlet arşivi yakıldı.)

5. İstanbul’un alınması gecikti, Bizans’ın ömrü 50 yıl daha uzadı.

6. Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişi durdu.

7. Anadolu’da 7 ay kalan Timur, İznik ve Edirne’ye gitmiş, ülkeyi parçalamıştır. Yıldırım’ın dört oğlu arasında ülkeyi paylaştırmış ve küçük oğlu Mustafa’yı da güvence olarak yanına alarak ülkeyi terketmiştir.

8. Rumeli’deki (Balkanlardaki) Türk üstünlüğü, başarılı komutanlar sayesinde korunabilmiştir. (Bölgedeki sağlam örgütlenme ve adaletli yönetim, toprak kaybını önlemiştir.)

9. Bizans, Timur’a vergi vermeyi kabul etmiştir.

10. İzmir, Timur tarafından Rodos şövalyelerinden alınmıştır.
Esarete dayanamayan Yıldırım, kahrından ölmüştür. Onun döneminde Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuştur.

FETRET DEVRİ (1402 -1413)

Timur’un Anadolu birliğini parçalamak ve ülkeyi bölmek için, Osmanlı ülkesini paylaştırdığı Yıldırım’ın dört oğlu, birbirleriyle taht için 11 yıl mücadele etmişlerdir. Bu döneme Fetret Devri denir. Mücadeleyi Çelebi Mehmet (I) kazanmıştır(1413).

ÇELEBİ MEHMET (I) DÖNEMİ (1413 -1421)

1. Fetret Devri’ne son verip, egemenliği tek elde topladığı ve siyasi birliği yeniden sağladığı için, devletin ikinci kurucusu olarak tarihe geçmiştir.

2. Timur’un bağımsızlık vererek ikinci kez canlandırdığı beylikleri devlete bağlamış, en çok Karamanoğullarıyla uğraşmıştır.

3. Barışçı bir politika izlemiş, Ceneviz, Venedik ve Bizans ile anlaşmalar imzalamıştır.

4. Gelibolu’da bir tersane oluşturmuş, Venediklilerle ilk deniz savaşını yapmış ve kaybetmiştir. (1416)

5. Şeyh Bedrettin ve adamlarının çıkardığı dini karakterli ayaklanma bastırılmıştır.
Önemi: Osmanlı tarihindeki ilk toplumsal ayaklanmadır.

6. Rumeli’de başarılı seferler yapmıştır. Eflâk Osmanlıya katılmıştır.

7. Şehzade Mustafa’nın (Düzmece Mustafa) ayaklanması ile uğraşmıştır (1421).

Not: Timur’un Anadolu’dan giderken rehine olarak yanında götürdüğü, Yıldırım’ın küçük oğlu Mustafa, bir süre Semerkant’ta kalmış, Timur öldükten sonra ise serbest kalarak Anadolu’ya girmiş, tahtta hak iddia ederek ayaklanmış ve Eflâk Voyvodasının da desteğini alarak, Çelebi Mehmet’i zor durumda bırakmıştır.
Sonunda Çelebi Mehmet, Bizans’la anlaşmış ve para karşılığı, Mustafa’nın İstanbul’da tutulmasını sağlamıştır.
1421 ‘de Çelebi Mehmet, Anadolu ve Rumeli’de birliği sağlayarak ölmüştür.

Not: Çelebi Mehmet “cülus bahşişi” verme geleneğini başlatmıştır. (Bu konu, ileride padişahların tahta çıkışlarında sorunlara ve kanlı olaylara neden olmuştur.)
II. MURAT DÖNEMİ (1421 -1451)

17 yaşında tahta geçtiği için, Çelebi Mehmet’in itaat altına aldığı, Türk beylikleri onu tanımadı. Ayrıca Bizans’taki Şehzade Mustafa da ikinci kez ayaklandı Dolayısıyla II. Murat’ın ilk yılları, iç karışıklıkları bastırmakla geçmiştir.

Dönemin Olayları:
1. Osmanlının taht mücadelelerinden yararlanmak isteyen Bizans, karışıklık çıkarmak için Şehzade Mustafa’yı serbest bıraktı. II. Murat, amcası Düzmece Mustafa’yı Bursa’da yendi ve böylece Düzmece Mustafa sorunu ortadan kalktı.

2. Düzmece Mustafa olayından dolayı, Bizans’ı cezalandırmak isteyen II. Murat, İstanbul’u kuşatmışsa da, beyliklerin isyanı yüzünden kuşatma yarım kalmıştır.

3. Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarına devam etti. Germiyan ve Menteşe Beylikleri tamamen ortadan kaldırıldı. Karamanoğulları’yla çok uğraştı.

4. 1444’te Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması imzalandı.
1437’de Macaristan’da karışıklıklar çıkınca Osmanlılar, bu ülkeye bir sefer düzenledi. Ancak, Haçlı orduları karşısında başarı sağlanamadı ve 1444’te Macarlarla, Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Buna göre,
– İki taraf 10 yıl süreyle savaşmayacak.
– Sırbistan bağımsız bir devlet olacak.
– Eflâk, Macar himayesi altında Osmanlı’ya vergi verecek.
– Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacak
– Bulgaristan Osmanlı’da kalacaktı.

Önemi: Osmanlı’nın Rumeli’deki üstünlüğü ilk kez ciddi şekilde sarsılmıştır. Kuruluş devrinde verilen tavizlerdir. Antlaşma Macaristan tarafından bozulmuştur.

5. 1444’te Macaristan öncülüğündeki Haçlı ordusu ile Osmanlılar arasında Varna Savaşı yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı.
Edirne Segedin Barışı, 10 yıl süreli bir barış öngörüyordu. Bu barışı imzalayan II. Murat, tahtı küçük yaştaki oğlu II. Mehmet’e bırakmış ve tahttan çekilmişti. (1444) Tahta böylesi küçük bir çocuğun geçmesini fırsat bilen Macarlar, antlaşmayı bozmuş ve Haçlı ordusu oluşturmuşlardı. II. Murat, Manisa’dan gelerek ikinci kez tahta geçti ve Haçlıları Varna’da yendi (1444).
Önemi: Balkanlarda Osmanlı egemenliği yeniden sağlanmıştır.

6. 1448’de II. Kosova Savaşı yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı.
Varna Savaşı’nın öcünü almak isteyen Macarlar ve müttefikleri ile yapılmıştır. Savaşı II. Murat kazanmıştır.

Önemi: Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesi sağlanmıştır. Haçlılar bir daha Osmanlıya saldırma cesareti gösterememiş, II. Viyana yenilgisine kadar Avrupalılar savunmaya çekilirken, taarruz sırası Osmanlıya geçmiştir. Ayrıca İstanbul’un fethine de zemin hazırlanmıştır.

7. Arnavutluk Osmanlı himayesine girdi.
II. Murat’ın 1451’de ölümüyle birlikte, 150 yıllık Kuruluş dönemi sona ermiştir.

Not: Kuruluş döneminde Osmanlı’nın savaştığı ve topraklarını aleyhine genişlettiği yegâne devlet Bizans olmuştur. Bu dönemde Doğu politikası güdülmemiş, zayıf ve karışıklık içinde bulunan Batıda ilerlemeler sağlanmıştır.

  • Eskişehir Escort Bayan kayseri escort İzmir Escort antalya escort Bodrum Escort Bayan Ankara Escort Bayanlar izmir escort porno porno izle sex hikayeleri arap porno gaziantep escort adana escort